طراحی سایت لب ست

پویا ابزار آزما تولید کننده و نماینده کمپانی های معتبر بین المللی عرضه کننده تجهیزات، مواد و لوازم مصرفی پاتولوژی، بر روی تامین نیازهای آزمایشگاه های پاتولوژی، هیستولوژی و بافت شناسی متمرکز گردیده است.

تکنولوژی طراحی سایت

Bootstrap
Css
Laravel
Php

مدت زمان طراحی سایت : 1 ماه